EL YAZISI VE İMZA İNCELEMELERİNDE OLUŞMASI GEREKEN ŞARTLAR

İNCELENECEK BELGENİN ASIL BELGE OLMA GEREKLİLİĞİ

Üzerinde el yazısı ve ima incelemesi yapılacak belgenin fotokopi, faks çıktısı, bilgisayar yazıcısı çıktısı, ekran görüntüsü yahut karbonlu suret olması durumu incelemeye doğrudan tesir eden faktörlerin başında gelmektedir. Grafolojik incelemelerin asıl belgeler üzerinde yapılması esas olmakla birlikte, bazı durumlarda fotokopi belgeler üzerinde de inceleme yapılabilmektedir. Bu tamamen incelenen imzanın yapısı ile alakalı bir durumdur. Bazı imzalarda imzaların belirli bölümlerinin grafolojik özelliklerinin belirlenmesi yalnızca ıslak imzalar üzerinde mümkün olabilmekle birlikte bazı tür imzalarda belirlenebilecek tüm özellikler fotokopi belgelerde de gözlenebilmektedir.

Ancak fotokopi belgelerde yapılan incelemelerde mutlaka göz ardı edilmemesi gereken husus, imzanın montaj yahut benzer bir yöntem ile bulunduğu yere aktarılmış olma riskidir. Bu tür bir tahrifatın fotokopi bir belge üzerinde belirlenebilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Sırf bu nedenle grafolojik incelemelerin mutlaka bir uzman tarafından laboratuvar ortamında yapılması gerekliliği vardır. Bu tür bir tahrifata yönelik bulgular (baskı tekniği incelemesi) yalnızca laboratuvar ortamında belirlenebilecek bulgulardır.


MUKAYESEYE ESAS EL YAZISI VE İMZALARIN YETERLİ VE UYGUN YÖNTEMLER İLE TEMİN EDİLİP EDİLMEDİĞİ

Grafolojik bir incelemenin temel taşlarından birisi ve belki de en önemlisi karşılaştırmaya esas örnek el yazısı ve imzaların yeterli ve uygun bir şekilde temin edilip edilmediğidir.

Mukayeseye esas el yazısı ve imzalar iki ana gruba ayrılırlar;

a) Samimi el yazısı ve imzalar
b) Huzurda temin edilen yazı ve imzalar

a) Samimi el yazısı ve imzalar:
Grafoloji uzmanları tarafından en çok ihtiyaç duyulan örnek el yazısı ve imzalardır. özellikle incelenen belge tarihinden daha eski tarihlerde el yazısı yada imzası incelenen kişinin yazmış olduğu bilinen el yazıları ile atmış olduğu bilinen imzaları taşıyan belgelerdir. Bu belgeler arasında;

  • Seçmen sandık listeleri
  • Dilekçeler,
  • Banka hesap açılış işlemlerine ait belgeler,
  • Noterliklerce onaylı belgeler (imza sirkülerleri, vekaletnameler v.b.)
  • Su, elektrik, telefon ve benzeri hizmetlere ait abonman sözleşmeleri

sayılabilir.

b) Huzurda temin edilen yazı ve imzalar:
İnceleme yahut soruşturmayı yürüten, Hakim, C. Savcısı, Kolluk yahut Müfettiş tarafından el yazısı yahut imzası incelenecek kişiye ait yazı ve imzaların temin edilmesidir. Bu yazı ve imzalar samimi yazı ve imzalara kıyasla daha az güvenilir yazı ve imzalardır. Zira bu yazı ve imzalar değiştirme gayretiyle yazılmış ve atılmış olabilirler. Diğer bir husus ise bu tür yazı ve imzaların alınırken bilinçsiz yöntemler izlenmesidir.

Bu yazı ve imzalar temin edilirken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • İncelenen el yazısının içeriğinin aynısını yazdırmak,
  • Yazdırırken incelenecek yazıdaki büyük-küçük harf uyumuna dikkat etmek,
  • En az üç sayfa dolusu yazdırmak,
  • İncelenecek belgedeki yazıyı yazan kalemin aynısı ile yazdırmak,
  • Her alınan sayfadan sonra ara vererek tekrar yeni bir sayfa yazdırmak

olarak sayılabilir.

İncelenen belge bir çek, senet yahut benzeri standart bir form ise, hazırlanacak boş çek, senet yahut form örneklerine yazdırılarak, imzaların da yine benzer koşullarda atılmasının sağlanması incelemeye önemli derecede olumlu katkı sağlayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Bu kurallara uymadan herhangi bir içeriği “Oturarak”, “Ayakta” veya “Çömelerek” yazdırmak incelemeye olumlu hiçbir katkı sağlamaz.


İNCELENEN YAZI VEYA İMZANIN İNCELEMEYE ELVERİŞLİ OLUP OLMAMASI:

Bazı durumlarda çok kısa (bir rakam yada birkaç harften oluşan) el yazılarının incelenmesi talep edilebilmektedir. İncelenen yazının son derece sınırlı olması durumunda uzmanların karar vermesi güçleşeceği gibi, çoğu vakada imkansıza yakındır. Yalnızca bir rakamın yada bir iki harfin incelenerek bir kişinin elinden çıktığı sonucuna varmak bilimsel olarak güçtür. Özellikle bu tür bir rakam yada yazının bir kişinin “elinden çıkmadığını” söylemek ise çoğu vakada neredeyse mümkün değildir.

Aynı şekilde ülkemizde imza bilinci henüz tam olarak yerleşmediğinden, bazı kişilerin imzaları herkes tarafından atılabilecek basit bir iki çizgiden oluşmaktadır. Bu tür imzalarda kişiye has itiyadi grafolojik tanı unsurları bulunmadığından, bu imzaların belirli bir kişinin elinden çıkıp çıkmadığı konusunda bir karara varmak uzmanlar açısından çok güçtür.

İmzanın nasıl atılması gerektiği ile ilgili detaylı bilgi için burayı tıklayınız.